P3T, Public Policies and Territory

P3T. Overview

Vol 1, Nº 0 (2012), February 2012, 1-3

http://www.politicsandterritories.com

ISNN:2014-5381

 

eDITO: p3t i l’aventura de posar en valor teories i realitats

eDUARD jIMÉNEZ

ICPP  (ejimenez@teonetwork.com)

 

Fernando Barreiro

TEONET (fbarreiro@teonetwork.com)

 

Resum

 

La Edito apareixerà a cada número i sempre que ho estipuli l’editor, és llavors l’únic apartat de la revista d’edició continuada. La seva funció és la d’estimular els debats sobre diversos elements relacionats amb les polítiques públiques i, eventualment, presentar resultats sintètics de treballs propis no subjectes a revisió.

 

Abstract

 

The “Edito” Section will appear in each Review number,  and it  will be  the only section with a continued edition. The function of this section is to stimulate the debate between different items related to public policies, eventually, it could also present preliminary results of our own research without a peer review process.

 

Resumen

 

La Edito aparecerá en cada número y siempre que lo estipule el editor, es entonces el único apartado de la revista de edición continuada. Su función es la de estimular los debates sobre varios elementos relacionados con las políticas públicas y, eventualmente, presentar resultados sintéticos de trabajos propios no sujetos a revisión.

 

 

 

 

La crisi actual, a més de posar en evidencia problemàtiques molt anteriors a la mateixa, també ha fet palès la feblesa argumental i de debat de moltes, per no dir la majoria, de les polítiques publiques del nostre país. Aquest fet continua sent, al nostre parer, un dels fets diferencials rellevants si ens comparem amb d’altres països avançats, potser de més transcendència d’aquells que habitualment surten als mitjans. En la intersecció que dóna títol a aquesta revista, polítiques publiques i territori, això és si cap més clamorós. Amb totes les excepcions que es vulgui, però ni tenim polítiques públiques territorials ni es pren prou en consideració la dimensió territorial que tota política pública té. Heus aquí doncs el motiu remot d’aquesta iniciativa, que no és altra que una valoració determinada de quin és l’estat de la reflexió a l’entorn d’aquests temes, dit clarament, al nostre parer totalment insuficient.

Aquesta reflexió també esta vinculada a una paradoxa. L’estat de les autonomies ha suposat i suposa un nivell alt de descentralització (al menys en comparació amb el nostre entorn europeu)  i d’alguna manera sempre s’ha subratllat l’avantatge d’aquesta arquitectura institucional per a provocar o, si més no, per a esperonar un desenvolupament territorial més  potent i sostingut a partir d’un teixit d’ens  i institucions públiques territorials. La crisi actual ha tornat a posar en evidència les carències i febleses d’aquesta institucionalitat descentralitzada i la necessitat de repensar i de millorar la nostra governança territorial.

Però això que al capdavall és només una opinió, no explica per sí sol el compromís i l’esforç que una publicació periòdica requereix. L’altra origen és la constatació quotidiana d’un escletxa entre el món de la recerca i el pensament i el món de la pràctica política i, particularment, del debat a l’entorn de les polítiques. No és un judici de ningú, és la nostra percepció. De manera que hem volgut modestament aportar un espai de confluència entre ambdós, a partir d’un propòsit de ser del tot rigorosos en la selecció i difusió de recerca i alhora tot el punyent que puguem en la definició i promoció dels debats.

Així, la publicació neix de la voluntat d’aplegar i apropar el món científic i acadèmic i el de la praxis de la recerca aplicada i la consultoria, àmbit aquest darrer en el que centra la seva activitat l’editor, l’empresa 'Innovación y Consultoría en Políticas Públicas sl'. Pot sobtar que en uns moments com els presents una empresa promogui una iniciativa d’aquest tipus, i encara més que assumeixi les condicions d’edició d’una publicació científica. Però els motius són al nostre parer poderosos. D’una banda, considerem que un factor explicatiu de la feblesa de les nostres polítiques públiques i institucions rau en el baix nivell de reflexió i anàlisi rigorós que massa sovint emmarca el seu debat i la seva implantació. De l’altra, veiem que hi ha una saturació creixent dels espais on els joves i no tant joves investigadors puguin donar sortida als seus treballs i retornar així a la societat el valor que han generat.

La composició i el paper que volem jugui el Consell Editorial i els avaluadors, als quals des d’aquí explícitament agraïm la seva acollida i disposició, il·lustren el compromís i l’orientació que volem tingui tota la publicació.

En el marc d’aquests propòsits i  característiques, el paper de l’editor té restriccions que assumim de grat i ens comprometem a preservar, disposant únicament de l’espai d’editor per fer la nostra modesta aportació al debat i la recerca sobre el desenvolupament d’una polítiques públiques favorables al territori.

L’apartat d’apunts breus [Edito] apareixerà a cada número i sempre que ho estipuli l’editor, és llavors l’únic apartat de la revista d’edició continuada. La seva funció és la d’estimular els debats sobre diversos elements relacionats amb les polítiques públiques i, eventualment, presentar resultats sintètics de treballs propis no subjectes a revisió.

Al capdavall, es tracta d’una aventura que no és pas nova pels impulsors de la revista, que abordem des de la modèstia del petit aval de la nostra trajectòria i amb la convicció que tots hem d’aportar quelcom per tal de millorar la qualitat del debat d’idees i la reflexió sobre les pràctiques públiques, a partir de posar en valor teories i realitats al nostre abast.