Obach Martínez, Artur, Secretari-Interventor d’Administració Local